معرفی

مشخصات فردی

حمید لسانی

نام - نام خانوادگی : حمید   لسانی

پست الکترونیکی : h_lesani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : قرق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی برق-قدرت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : انگلستان - دانشگاه داندی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق

مرتبه علمی : استاد

پایه : 33

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1368-11-01

حمید لسانی
حمید لسانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
مرتبه علمی :
    استاد
^